Uitleg werkproces voor cliënten

Aanmelding

Aanmelding geschiedt via website / telefonisch / spreekuur door cliënt of hulpverlener. Benodigde gegevens zijn: naam/geboortedatum / telefoonnummer / situatieschets.

Binnen een week wordt contact met cliënt gelegd om een afspraak in te plannen ter kennismaking. Bij voorkeur dient de verwijzer aanwezig te zijn bij dit gesprek. De kennismaking wordt binnen twee weken na het eerste contact gerealiseerd.

Kennismaking. Hierin komen de volgende punten aan bod:

Wie zijn wij en wat doen wij?


Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer biedt hulp aan mensen die moeite hebben om hun uitgaven aan te passen aan hun (veranderde) inkomsten en mensen die om uiteenlopende redenen te maken hebben met problematische schulden. Omdat alleen een gerechtelijke beschikking ons voldoende mandaat en slagkracht geeft, doen wij dat alleen middels beschermingsbewindvoering.


Omdat wij zowel financieel-administratieve specialisten zijn en veel ervaring in schuldhulpverlening hebben, kunnen wij goed inspelen op diverse financiële en materiële problemen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze problemen niet op zichzelf staan: wij willen nadrukkelijk ook het gevoel dat onze klanten hierbij ervaren, centraal stellen. 


Hoe werken wij?


Wij werken met huisbezoeken, afspraken en spreekuren bij hulpverleningsinstellingen waar u in behandeling of begeleiding bent (bijvoorbeeld Novadic-Kentron of SMO). Wanneer u beslist met ons in zee te willen gaan, plannen wij een intakegesprek in, desgewenst bij u thuis. In dit gesprek proberen we samen met u een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen van uw financiële situatie en eventuele schulden. Wij leggen u uit wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten, onder andere openheid van zaken en het aanleveren van de juiste gegevens. Vervolgens spreken wij met u af wat het meest geschikte traject voor u is en tekenen met u de daarbij behorende overeenkomst.

 

Wat is beschermingsbewind?

Bij financiële problemen en problematische schulden is het vaak gewenst om (tijdelijk) uw financiën te laten beheren. Dit kan zijn omdat u door uw geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw financiële belangen zelf te behartigen. Bijvoorbeeld door een verslaving, psychische probleem of u heeft een andere beperking. 

Wat houdt beschermingsbewind in?

Beschermingsbewindvoering geschiedt met tussenkomst van de rechter. Het is dus niet vrijblijvend en kan niet zomaar stopgezet worden. De volgende punten komen hier aan bod:

Verlies zeggenschap over geld


Tijd en kosten


Om uw belangen te behartigen krijgen we 17 uur per jaar toegewezen van de rechtbank. Hiervoor brengen wij maandelijks een standaardvergoeding in rekening als u geen problematische schulden heeft en waarvan de hoogte afhankelijk is van uw leefsituatie. Indien u problematische schulden heeft geldt het hoge tarief. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en worden u op voorhand medegedeeld.


Verder zijn er nog een aantal specifieke werkzaamheden en kosten waar de rechtbank een vergoeding voor heeft vastgesteld. De kosten die wij u in rekening brengen zijn de volgende:

 • eenmalige kosten voor de intake

 • eenmalige griffiekosten

 • opmaken van de Eindrekening en Verantwoording als het bewind stopt 

 • de kosten voor het openen en aanhouden van een beheerrekeningVoor bovenstaande kosten kan vaak bijzondere bijstand aangevraagd worden (alleen wanneer uw inkomen op of net boven bijstandsniveau is). Indien u dus een laag inkomen heeft vragen wij bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind aan.

Procedure bij de kantonrechter

-    duur maatregel

-    procedure uitleggen

-    verzoekschrift naar kantonrechter

-    uitnodiging voor de zitting

-    beschikking van kantonrechter

-              vermelding doorlooptijden van kantongerecht.

-    actief checken of de procedure duidelijk is bij de cliënt


Vervolgens spreken we met cliënt een week bedenktijd af. Als de cliënt na deze week het traject voort wil zetten, maken we een vervolgafspraak voor het invullen van de aanvraag. De aanvraag wordt door Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer ingediend bij het desbetreffende kantongerecht. 

Na uitnodiging van de rechtbank voor de zitting wordt de cliënt door ons telefonisch benaderd. We zijn aanwezig zijn bij rechtbank. Indien van toepassing stellen we hulpverlenende instantie en/of familie op de hoogte van de datum. Na de zitting plannen we een afspraak in om binnen 2 weken het intakegesprek te houden.

Intake. Werkzaamheden tijdens/behorend bij de intake: 

Het in kaart brengen van de samenstelling van het vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden, vorderingen en het beschrijven van de boedel. Werkzaamheden in verband met inkomen/werkzaamheden van de cliënt: aanvragen uitkering, toeslagen, regelen bankzaken en zo nodig het wijzigen van de samenstelling van het vermogen. Indien nodig werkzaamheden betreffende verhuizing of verkoop van woning of inboedel. 


Tevens uitleg van:

Procedure

-    naam & functie (visitekaartje met mailadres en telefoonnummer) 

-    aard en werkzaamheden kantoor (wie doet wat en wie krijg je aan de telefoon)

-    beschikbare tijd (17 uur per jaar intake uren en eventuele extra uren) en daaraan verbonden kosten

-    verloop gesprek (Wat bespreken we nu en wat bespreken we later)

-    verwerken informatie (dossiervorming en het delen van informatie)

Verwachtingen ten aanzien van de klant

-    wijzigingen doorgeven

-    post inleveren

Verwachtingen van de cliënt ten aanzien van de financieel zorgverlener

-    actief checken

Feitelijke informatie

-    NAW: (meisjes) naam, voornamen voluit, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer

-          geboortedatum en plaats, sofinummer, burgerlijke staat

-    gegevens partner en gegevens ex-partner

-     alimentaties  (voor wie en tot wanneer)

-    strafrechtelijk verleden

-    NAW verwijzer of contactpersoon

-    reden aanmelding

-    gegevens familie

-    inkomsten: loon, pensioen of uitkering, overigen inkomsten

-    woonlasten, energie, water, kabel, internet, waterschap, WOZ, bijdrage AWBZ

-    bankrekeningen, effecten, deposito’s

-    verzekeringen (ziektekosten, aanvulling ziektekosten, WA, inboedel, opstal, uitvaart, overig)

-    telefoonabonnementen

-    overigen abonnementen / lidmaatschappen

-    autokosten

-    schulden / overige lasten

-    WSNP financieel zorgverlener / schuldenregeling?

-    Voorzorgsmaatregelen bij overlijden

-    Bijlagen die ingeleverd moeten worden zijn:

        -    recente inkomensspecificatie, ook van (overleden) partner

        -    jaaropgaven, ook van (overleden) partner 

        -    huurspecificatie

        -    bewijs van eigendom in geval van een woning

        -    afschriften van de afgelopen 3 maanden

        -    verklaring van erfrecht bij recent overlijden van partner

        -    gegevens van alle vaste lasten

        -    gegevens van alle verzekeringen

        -    overzicht schulden

        -    kopie legitimatiewijs


Juridische gevolgen

    -    inschatting wordt gemaakt van de scherpe kantjes aan het dossier

Persoonlijke gevolgen

    -    begrijpt de klant wat er gaat gebeuren

    -    is er voldoende betrokkenheid en motivatie

Klachtenprocedure

    -    doorlopen van de klachtenprocedure en klachtenformulier 

Afsluiting

    -    afspraak over hoe contact verloopt


Uitvoering

Invullen gegevens in budgetplan en dossieraanleg. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het Plan van aanpak en het Aanvullend plaan van aanpak (indien er sprake is van problematische schulden). Cliënt tekent voor deze punten evenals de beschermingsbewindvoerder.

Feitelijke werkzaamheden tijdens bewind:

 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte IB box 1, laatste belastingjaar

 • het aanvragen van kwijtschelding heffingen, bijzondere bijstand en toeslagen 

 • reguliere handelingen met betrekking tot onder bewindgestelde goederen

 • Inventarisatie van schulden / inzetten van eventuele aflossingsregeling dan wel schuldhulpverleningtraject

 • ordenen administratie

 • openen beheerrekening cliënt

 • informeren van derden over bewindvoering: o.a. schuldeisers

 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen

 • regelmatig contact met rechthebbende binnen redelijke grenzen

 • spreekuurcontact

 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter

 • doen van rekening en verantwoording.Jaarlijkse evaluatie: Rekening en verantwoording per 31 december

Stand van zaken doornemen. Bespreken schulden, eventuele schuldenregeling en verloop van het budgetplan. Daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. Eventuele verbeterpunten afspreken. Cliënt tekent voor deze punten evenals de beschermingsbewindvoerder. 

Vijfjaarlijkse evaluatie.

Er wordt verslag gemaakt van stand van zaken, ondernomen activiteiten. Cliënt tekent voor dit verslag. Er wordt geëvalueerd of bewindvoering voortgezet, afgebouwd of beëindigd kan worden.

Beëindiging van het bewind:

1. De cliënt wil financieel weer op eigen benen staan. Wij zullen dit streven altijd ondersteunen, tenzij wij dwingende redenen hebben om dit te ontraden. Wij verzoeken de rechter het bewind te ontbinden en zullen zit op zitting samen met cliënt toelichten.

2. De cliënt uit een klacht. In overleg wordt bekeken of de klacht opgelost kan worden en of er nog voldoende vertrouwen is om het bewind voort te zetten.

 • Zo ja: het bewind wordt voortgezet; zo nee: de klacht wordt door cliënt naar de rechtbank gestuurd.

 • De rechter vraagt ons onze visie op de klacht, die wij schriftelijk indienen.

 • Indien de cliënt niet tevreden is met ons antwoord volgt een zitting waarin de rechter bepaalt wat er met het bewind moet gebeuren. De rechter zal de wensen van de cliënt het zwaarst laten wegen.

 • Overdracht aan opvolgende bewindvoerder. Deze ontvangt van ons onze visie op het beëindigen van het bewind, de Eindrekening & Verantwoording evenals (kopieën van) de noodzakelijke stukken.

3. De cliënt overlijdt. Overdracht aan erfgenamen indien de erfgenamen bekend zijn, anders afwikkeling door bewindvoerder.

Krens Inkomsten- & Uitgavenbeheer: bereikbaarheid


Telefonisch: 0162-750979

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur, met uitzondering van woensdag.

 E-mail: info@krensbeheer.nl

Het e-mailverkeer wordt op elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur behandeld en in de regel binnen 24 uur beantwoord (daar waar nodig en wenselijk), doch uiterlijk binnen 48 uur. Bij ingewikkeldere problemen is het soms  niet mogelijk om binnen 48 uur te reageren. In dat geval krijgt de klant een reactie wanneer wij antwoord op de gestelde vraag hebben. E-mails op woensdag ontvangen worden donderdag gelezen en behandeld.


Briefpost: Postbus 133, 4930 AC  Geertruidenberg

De briefpost uit de postbus wordt elke werkdag om de dag opgehaald, behandeld en beantwoord.


Klachtenprocedure en klachtbehandeling

U heeft een klacht en meldt die schriftelijk bij ons: U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie van ons betreft de registratie van uw klacht. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af.

De klacht kan worden ingediend door de betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag over de betrokken persoon uitoefent, zijn voogd, zijn bewindvoerder als bedoeld in titel 19 en zijn mentor als bedoeld in titel 20.

Wanneer u een klacht heeft, horen wij dat in eerste instantie graag van u zelf. We vragen u het onderstaande klachtenformulier in te vullen ter behandeling en opname in het dossier. Dit kan ook via onze website: www.krensbeheer.nl/pages/klachtenprocedure.

Vervolgens gaan we met u in gesprek en kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Hierbij vermelden we eventuele verbeterpunten. Ook geven we aan of wij, de bewindvoerders de klacht gegrond of ongegrond vinden; in het eerste geval passen wij onze werkwijze aan om ervoor te zorgen dat (de aard van) de klacht niet opnieuw zal ontstaan. Vinden wij u klacht ongegrond dan passen wij onze werkwijze niet aan. Wanneer u het daarmee niet eens bent of we komen er samen niet uit en/of er is na een afgesproken periode geen verbetering in de situatie is ontstaan, dan kunt dit bij de kantonrechter aangeven. Hieronder wordt vermeld hoe rechtbank omgaat met een klacht en wat er dient te gebeuren:

Klachtbehandeling

Indien door de rechtbank een stuk wordt ontvangen met een klacht over de bewindvoerder, wordt dit stuk ingeboekt als klacht.

Indien de klacht is gericht tegen een professionele bewindvoerder streeft de rechtbank ernaar dat er op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen de bewindvoerder en de klager waarin de klacht wordt besproken. De rechtbank zorgt ervoor dat zij een gespreksverslag ontvangt waaruit blijkt: - welke onderdelen van de klacht in onderling overleg zijn opgelost; - in hoeverre de klacht wordt gehandhaafd.

Indien geen gesprek heeft plaatsgevonden dient de rechtbank op de hoogte te worden gesteld van de reden hiervan.

Indien de klacht wordt gehandhaafd, stuurt de bewindvoerder een schriftelijke reactie op alle (resterende) onderdelen van de klacht aan de kantonrechter.

De kantonrechter bepaalt vervolgens wat het verdere verloop van de behandeling zal zijn. Indien de kantonrechter besluit de klacht op een zitting te behandelen worden klager en de bewindvoerder opgeroepen om op de zitting te verschijnen.

Bij de beoordeling van de klacht kan de kantonrechter rekening houden met de reden waarom er geen gesprek omtrent de klacht heeft plaatsgevonden.

De kantonrechter kan beslissen om van een mondelinge behandeling van de klacht af te zien. Aanbevolen wordt om hiervan alleen gebruik te maken als de klacht kennelijk ongegrond is.

Bron: Aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK&T op 7 september 2018

U wordt tijdens het intakegesprek door ons op deze regeling gewezen. 

We kunnen in geval van grote ontevredenheid en/of een verstoorde werkrelatie bij de rechter vragen een andere bewindvoerder vragen aan te stellen.