Klachtenprocedure en klachtbehandeling

U heeft een klacht en meldt die schriftelijk bij ons: U krijgt binnen 4 weken een schriftelijke reactie van ons betreft de registratie van uw klacht. Wij handelen uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af.

De klacht kan worden ingediend door de betrokken persoon, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die ingevolge artikel 253sa of 253t het gezag over de betrokken persoon uitoefent, zijn voogd, zijn bewindvoerder als bedoeld in titel 19 en zijn mentor als bedoeld in titel 20.

Wanneer u een klacht heeft, horen wij dat in eerste instantie graag van u zelf. We vragen u het onderstaande klachtenformulier in te vullen ter behandeling en opname in het dossier. Dit kan ook via onze website: www.krensbeheer.nl/pages/klachtenprocedure.

Vervolgens gaan we met u in gesprek en kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Hierbij vermelden we eventuele verbeterpunten. Ook geven we aan of wij, de bewindvoerders de klacht gegrond of ongegrond vinden; in het eerste geval passen wij onze werkwijze aan om ervoor te zorgen dat (de aard van) de klacht niet opnieuw zal ontstaan. Vinden wij u klacht ongegrond dan passen wij onze werkwijze niet aan. Wanneer u het daarmee niet eens bent of we komen er samen niet uit en/of er is na een afgesproken periode geen verbetering in de situatie is ontstaan, dan kunt dit bij de kantonrechter aangeven. Hieronder wordt vermeld hoe rechtbank omgaat met een klacht en wat er dient te gebeuren:

Klachtbehandeling

Indien door de rechtbank een stuk wordt ontvangen met een klacht over de bewindvoerder, wordt dit stuk ingeboekt als klacht.

Indien de klacht is gericht tegen een professionele bewindvoerder streeft de rechtbank ernaar dat er op korte termijn een gesprek plaatsvindt tussen de bewindvoerder en de klager waarin de klacht wordt besproken. De rechtbank zorgt ervoor dat zij een gespreksverslag ontvangt waaruit blijkt: - welke onderdelen van de klacht in onderling overleg zijn opgelost; - in hoeverre de klacht wordt gehandhaafd.

Indien geen gesprek heeft plaatsgevonden dient de rechtbank op de hoogte te worden gesteld van de reden hiervan.

Indien de klacht wordt gehandhaafd, stuurt de bewindvoerder een schriftelijke reactie op alle (resterende) onderdelen van de klacht aan de kantonrechter.

De kantonrechter bepaalt vervolgens wat het verdere verloop van de behandeling zal zijn. Indien de kantonrechter besluit de klacht op een zitting te behandelen worden klager en de bewindvoerder opgeroepen om op de zitting te verschijnen.

Bij de beoordeling van de klacht kan de kantonrechter rekening houden met de reden waarom er geen gesprek omtrent de klacht heeft plaatsgevonden.

De kantonrechter kan beslissen om van een mondelinge behandeling van de klacht af te zien. Aanbevolen wordt om hiervan alleen gebruik te maken als de klacht kennelijk ongegrond is.

Bron: Aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK&T op 7 september 2018

U wordt tijdens het intakegesprek door ons op deze regeling gewezen. 

We kunnen in geval van grote ontevredenheid en/of een verstoorde werkrelatie bij de rechter vragen een andere bewindvoerder vragen aan te stellen.